Vide

 • Uponor darbība

Vides pārvaldības sistēma

Vides aizsardzība ir piegādes ķēdes pamatvērtība. ISO 14001 standarts apraksta prasības, kuras lieto organizācijas radot un ieviešot efektīgu vides pārvaldības sistēmu.

  • Ilgtspējība mūsu darbībā

  • Ilgtspējīga piegādes ķēde ir faktors, kas nav saistīts tikai ar mūsu uzņēmuma darbību. Tāpēc mēs esam izvirzījuši prasību arī mūsu piegādātājiem ievērot standarta ISO 14001 un ISO 9001 prasības, kā arī esošos normatīvos aktus vides un darba attiecību jomā. Mūsu piegādes struktūrvienošanos mērķis ir nodrošināt atbilstību kvalitātes un korporatīvā atbildības standartiem visā piegādes ķēdē.
  • Efektīvs enerģijas patēriņš un atjaunojamie resursi

  • Saskaņā ar mūsu iekšējās darbības novērtējumu lielāko ietekmi uz vidi rada mūsu ražotņu, transporta un citu loģistikas procesu enerģijas patēriņš. Tāpēc mēs cenšamies samazināt mūsu enerģijas vajadzības, vienlaikus palielinot atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu.
  • Samazinām oglekļa dioksīdu

  • Mēs piedalāmies Oglekļa uzrādīšanas projektā (Carbon Disclosure Project — CDP). Kopš 2009. gada esam mērījuši mūsu radītos siltumnīcefekta gāzu izmešus un ietekmi uz klimata izmaiņām visos grupas uzņēmumos. Katru gadu mēs uzlabojam savus rezultātus izmešu ziņā, kā arī iegūstam precīzākus datus par oglekļa izmešiem. Mūsu mērķis ir līdz 2015. gadam samazināt oglekļa izmešus par 15% (salīdzinājumā ar 2009. gadu).
  • Atkritumu pārstrāde un samazināšana

  • Atkritumu pārvaldība ir noteikts kā izstrādes mērķis mūsu ražotnēs. Plastmasu iespējams lielā mērā pārstrādāt, un mūsu ražošanas atlikumus var daļēji izmantot citos ražošanas procesos. Turklāt daļu no mūsu saražotajiem atkritumiem var izmantot kā atjaunojamās enerģijas resursu, tādējādi samazinot aprokamo atkritumu apjomu.
Indikatori

Ilgtspējas indikatori

Mēs pastāvīgi iekļaujam galveno vides indikatoru mērījumus mūsu ražošanas un loģistikas darbībās, visās Uponor struktūrvienībās visā pasaulē.

 

Aizvērt